กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 

เป็นสถาบันหลักการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

image
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการฝึกอบรม 2564
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน
สำหรับประเมิน EPA และ logbook
Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก